Privacy verklaring

Privacy verklaring

Privacy is voor Kaartjes En Zo een heel belangrijk gegeven en we waken er dan ook over om die privacy voor onze gebruikers optimaal te verzekeren. Voor de werking van onze website en het verzorgen van jouw bestelling hebben we bepaalde gegevens nodig. We geven je in deze Privacy Verklaring een overzicht van wat we met jouw gegevens doen en de juridische gronden waarop dit gebaseerd is.

Deze ‘Privacy Verklaring’ regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Esther Daamen - Kaartjes En Zo, Kromstraat 36B, 2480 Dessel, BE 0504.919.642  (hierna: “Kaartjes En Zo”).

 

Lees deze Privacy Verklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op de website www.estherdaamen.be en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Verklaring. De Privacy verklaring kan worden herwerkt en geüpdated. We raden je dan ook aan om deze aandachtig te lezen en regelmatig opnieuw te bekijken.

 

Artikel 1 – Algemeen

1.1.             Kaartjes En Zo leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2.             Kaartjes En Zo stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens,  ook GDPR genoemd.

 

Artikel 2 – Persoonsgegevens 

2.1.        Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

-        Categorie 1: Zonder registratie: je IP-adres

-        Categorie 2: Bij aanmaak van je account op de website: jouw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, geboortedatum

-        Categorie 3: Bij inschrijving voor de nieuwsbrief: je voornaam & naam, je e-mailadres, datum van je Happy Moment

-        Categorie 4: Bij het plaatsen van een bestelling: je adresgegevens, betalings- en facturatiegegevens

-        Categorie 5: Bij het ontwerpen van producten in de editor: de foto’s en afbeeldingen die je oplaadt voor het produceren van de door jou gekozen producten uit ons aanbod

-        Categorie 6: via cookies: zie artikel 9

 

2.2.    Kaartjes En Zo kan jouw gegevens (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

  • door gebruik van cookies (zie onderstaand)
  • tijdens uw registratie en gebruik van de website

2.3.        De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen.

Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

 

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking 

3.1.        Algemene doeleinden:

Kaartjes En Zo zal de bij  jou vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

-       Categorie 1: Je IP adres voor het verzorgen en verbeteren van de website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van TADAAZ om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren. Via het IP-adres worden ook de geografische informatie via Google verwerkt.

-       Categorie 2: Jouw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, geboortedatum voor het beheer van jouw account op de website met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd, en, indien aangegeven door jou, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming.

-       Categorie 3: je voornaam & naam, je e-mailadres, datum van je Happy Moment voor het toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming.

-       Categorie 4je adresgegevens, betalings- en facturatiegegevens voor de levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

-       Categorie 5: je foto’s en afbeeldingen voor het maken en leveren van de door jou gekozen producten.

-       Categorie 6: Cookies, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.

Je bent niet verplicht om je Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

 

3.2.        Direct marketing:

De persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden.  Waar we wettelijk verplicht zijn om uw expliciete toestemming te verkrijgen om u bepaalde marketingcommunicatie toe te sturen, zullen we u deze marketingcommunicatie ook enkel toesturen wanneer we deze expliciete toestemming van u hebben verkregen.

Indien je klant bent bij Kaartjes En Zo, beroepen we ons op ons gerechtvaardigd belang om je direct marketing mails in papieren en/of elektronische vorm te sturen gedurende de klantenrelatie.

Kaartjes En Zo kan de door jou verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Kaartjes En Zo bewaarde documenten

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

Je kan ook contact opnemen via e-mail naar info@estherdaamen.be

of via brief op volgend adres:
Kaartjes En Zo
Kromstraat 36B
2480 Dessel ( België )

 

3.3.        Doorgifte aan derden: 

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Kaartjes En Zo, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Kaartjes En Zo failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Kaartjes En Zo geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Kaartjes En Zo zal in redelijkheid pogen je van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Kaartjes En Zo jouw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Kaartjes En Zo zal je Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

3.4.        Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Kaartjes En Zo uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Kaartjes En Zo zal in redelijkheid pogen je van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is. 

 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Kaartjes En Zo en U.

Categorie 1: je IP adres wordt bewaard voor de duur van je bezoek aan de website

Categorie 2: Jouw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, geboortedatum worden bewaard voor de duur van de klantenrelatie

Categorie 3: je voornaam & naam, je e-mailadres, datum van je Happy Moment worden bewaard voor de duur van de klantenrelatie

Categorie 4: je adresgegevens, betalings- en facturatiegegevens worden bewaard voor de duur van de klantenrelatie

Categorie 5: Je foto’s en afbeeldingen worden minimum 180 dagen na het aanmaken van je ontwerp bewaard in je account.

Categorie 6: cookies, zie artikel 9 

 

Artikel 5 – Uw rechten 

5.1.        Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw Persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Kaartjes En Zo van jouw persoonsgegevens maakt. 

5.2.        Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Kaartjes En Zo. Daarnaast heb je steeds het recht om Kaartjes En Zo te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. 

5.3.        Recht van verzet:

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

 5.4.        Recht van vrije gegevensoverdracht:

Je beschikt over het recht om jouw Persoonsgegevens die door Kaartjes En Zo verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 5.5.        Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.  

5.6.        Uitoefening van uw rechten: 

Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren,

hetzij per e-mail naar info@estherdaamen.be 

per post naar Kaartjes En Zo, Kromstraat 36B, 2480 Dessel

of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de website, mits bijvoeging van een kopie van je identiteitskaart. 

5.7.        Recht om klacht in te dienen:

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be 

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien je schade zou lijden als gevolg van een foutieve verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1.       Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2.        In geen geval kan Kaartjes En Zo aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Je garandeert dat je op rechtmatige wijze de toestemming hebt bekomen van de mensen die op de door jou ingestuurde of opgeladen afbeelding zijn opgenomen, dat er geen copyright ligt op de afbeeldingen die je ons opstuurt, en als er copyright of enig ander recht ligt op afbeeldingen dat je die rechten dan hebt en dat je Kaartjes En Zo dan ook integraal schadeloos zal stellen en vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde tegen Kaartjes En Zo wegens onrechtmatige verwerking van diens Persoonsgegevens.

6.3.        Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1.             Teneinde je Persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers. Zij maken hier gebruik van in de mate dat dit noodzakelijk is voor een van de omschreven doeleinden van verwerking.

7.2.             Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Verklaring.

7.3.             Om een optimale service te garanderen heeft de klantendienst toegang tot je account. Deze toegang is uitsluitend voorzien in het kader van onze diensten naar jou toe.

 

Artikel 8 – Aangifte Privacycommissie

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Je kan steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

Gegevensbeschermingautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00

 +32 (0)2 274 48 35

 contact@apd-gba.be

 

Artikel 9 – Cookies

9.1 Uw toestemming:

Bij  je eerste bezoek aan onze website wordt je gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

Je kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

Je kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van je navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op

hetzij per e-mail naar info@estherdaamen.be

per post naar Kaartjes En Zo, Kromstraat 36B, 2480 Dessel.

of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: https://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: https://www.youronlinechoices.eu/

 

Laatste aanpassing 12/09/2022